SEGLE XIX

– 1802 . Es fan diferents obres “per adobar lo cami de la vall de Sta. Caterina”.

Ref. 63.

– 1803 . El primer de juny es torna a representar l’obra de teatre que va escriure A. Sàbat “Comèdia de Santa Caterina” en tres actes o jornades, basat en la vida de Sta. Caterina.

Ref. 1 i 65.

– 1822 . El 30 de desembre mort l’ermità Pere Antunes i Roura que a l’any 1791 ja figura com a receptor a l’inventari de l’ermita.

Ref. 21 i 63.

El 23 de novembre es va pagar “la llosa que posà sobre lo cadáver del difunt Pera Antunes”, i es paguen “quatre jornals i mig per a fer les lletres de dita llosa” a Martí Pagés, mestre de cases.

Ref. 63

Fou ermità de Santa Caterina des de l’any 1789 i en fou un gran devot, segons consta a la llosa del cementiri de Sta. Caterina.

– 1823 . Encara hi ha constància del retaule-altar de Sant Baldiri on hi consta una imatge de Nostra Sra. De la Mercè. Es paga a Pere Pons, fuster, 3 lliures “per compondré la ascaparata de Ntra. Sra. De la Marse al altar de San Baldiri”.

Ref. 63.

– 1832 .El 22 d’abril, després de diverses consideracions sobre la conveniència que hi hagués un augment del culte i veneració dels patrons de la parròquia, Sant Genis i Santa Caterina, es fa una reunificació de les dos administracions, la de l’església Parroquial i la de la Capella de Santa Caterina. “Y juntos con la nominación de Obreros de la Parròquia y Sta. Catalina administren ambas partes, que reunidas en una sola administración, es de esperar la propagación del culto único partido, que ha obligado este escrito.”

Ref. 64.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\1 LLIBRES FESTA MAJOR T M\ESGLESIA S GENIS\batent a l'era.jpg

– 1832 . El 13 de juny es dicta que els propietaris de terrenys a la Vall Petita i a la Vall Gran i terrenys de la rodalia de l’ermita que siguin veïns de la vila Torroella i el seu terme no se’ls hi pugui cobrar censos “pues que deben gozar de la misma gracia de que disfrutan los demás vecinos que poseen fincas en el resto de la montaña de este termino.” Però que si pasen a propietat de persones forasteres “pueden cobrar de estas el censo anual de seis sueldos por vesana de cada una de tales fincas”.

Ref. 64.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\fons fotos sta caterina\sta caterina arxiu\1919.jpg
– 1835 . Desamortització de Mendizabal.

– 1832 – 1836 . Es pren la decisió de cedir a la parròquia l’administració de l’ermita de Santa Caterina, acord que deixava sense efecte el dret dels administradors a cobrar censos sobre les terres de la vall als propietaris de la vila, però no a les persones foresteres.

Ref. 13.

– 1837 . El 6 d’agost, es torna a l’antic estat d’administració de l’ermita de Sta. Caterina. “habiéndose seguido de esta agregación un conocido detrimento de la antedicha Capilla, por faltarle actividad y vigilancia en su conservación y aumento de sus Administradores particulares, por todos lo que se creía muy conveniente que se restituya en su primitivo estado la administración y gobierno de la Capilla de Sta. Catalina …”

L’interes de la parroquia per tenir el control de les rendes de l’ermita de Santa Caterina era de caire econòmic. La capella disposava de rendes de certa importància ja que cobrava censos de totes les vinyes que hi havia a la Vall, tan la gran com la petita, cosa que l’ajuntament anul·là en el traspàs a l’administració de la Parròquia.

Ref. 64

– 1844 . Una disposició del govern militar de Girona ordena a l’ajuntament el tancament de totes les coves, grutes i cavernes. Ref. 21.

– 1853 . Neix Pere Coll i Rigau, futur benefactor de l’ermita. Va néixer a la Torra Ponsa i als 13 anys anà a Cuba on va fer fortuna gràcies a una fàbrica de mistos “La Sin Real Fábrica de Tabacos”. Tornà el 1894 a Pals on hi va comprar diverses finques, entre elles el mas Gelabert on hi va iniciar el cultiu de l’arròs.

Ref. 15 i Viquipèdia.

 

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\Coberta-Pere-Coll-ALTA-2-616x1024.jpg

Foto arxiu de la familia Coll, tret de fundaciojoseppla.cat

– 1854 . L’ajuntament rep una reclamació per part de l’Estat de les rendes de l’ermita de Santa Caterina, devia ser conseqüència del decret de desamortització de Mendizaval de l’any 1835, segons el qual passaven a l’Estat les propietats dels ordres religiosos. Es resol definitivament segons consta a l’acta de 15 d’abril de 1855.

Ref. 63 i 64.

– 1862 . El 23 de novembre, hi ha una queixa dels administradors cap a l’ermità “tanto por la falta de respeto que les guarda, como por distraer de la capilla ofrendas que hacen en ella los devotos,….., quedó esta arreglada de un modo amigable.”

Ref. 64.

– 1865 . En acta de 23 d’abril es manifesta l’estat ruïnós en que es troba l’edifici i es demana calç a l’ajuntament per fer reparacions. L’ajuntament entrega 24 quintals de calç per a les reparacions.

Ref. 64.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Fotos STA CATERINA ANTGUES\BYN\456.jpg

– 1871 . El 15 de gener es cessa del seu càrrec d’ermità Francesc Ullastres pel seu procediment abusiu, “por su innoble y abusivo proceder en el ejercicio de sus funciones”. És nomenat ermità Jayme Diujó, natural d’aquesta vila.

Ref. 21 i 64.

– 1871 . El 20 de gener es fa un inventari de tot el material que es troba a l’ermita, “ab lo Sr. Alcalde D. Narcís Lalanda president del Magnífic ajuntament de esta vila, en dita hermita al efecte de pendrer un formal inventari dels mobles y efectes que se encontran en ella”. Inventari de tot el material que es troba a l’ermita. En aquest inventari no hi ha gaire descripció del que hi havia a la capella. Interessant és fer notar que s’inventaria a la sagristia un rentamans i un altre a la cuina, que podria ser el que va desaparèixer a finals dels anys seixanta.

Ref. 64.

– 1879 . Hi ha constància d’una dona ermitana. El 24 d’abril es demana que el nomenament d’ermità recaigui sobre un home i no una dona: “respecto que siendo actualmente ejercido por una mujer, no puede corresponder a las obligaciones son propias y peculiares de dicho empleo, y por lo tanto imprescindible que sea ejercido por un barón y no por una mujer,…”.

Ref. 13 i 64.

– 1882 . El 29 d’octubre es fa una petició a l’Ajuntament per que es facin obres a l’ermita. El mestre d’obres Pere Creixell fa una detallada exposició de l’estat en que es troben les edificacions de l’ermita, interessant-se l’ajuntament per la seva reparació.

Ref. 64.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\Fotos STA CATERINA ANTGUES\BYN\460.jpg

– 1890 . Obres d’arranjament del camí a Santa Caterina

Ref. 63.

– 1893 . L’ajuntament cessa l’ermità D. Juan Matas Ribas i nomena per al càrrec a D. Juan Bastons Roquer.

Ref. 63.

– 1893 . L’edifici es troba en estat gairebé ruïnós i un fill de Torroella que havia fet fortuna a Cuba, Pere Coll i Rigau, oferí a la corporació municipal ajuda econòmica per salvar l’ermita del perill d’enrunament, com consta en una inscripció situada al damunt de la portalada d’accés a la capella.

Ref. 12

Resultat d'imatges de pere coll i rigau

– 1893 . S’encarrega a Pere Creixell, mestre d’obres de Torroella, la consolidació de les teulades, de l’acabament del campanar, del ràfec i dels elements de la façana, probablement amb el conjunt de canals i filtres per a la recollida d’aigua de pluja fins a la cisterna.

Ref. 12

– 1893 . Es publica a la “Revista de Gerona” 17. “La ermita de Santa Catalina de Torroella de Montgrí” de l’Andreu Sàbat, que és el llibre “Llibre de la Verge Maria y Martir Santa Caterina Alexandrina, y de Santa Casa en la Montanya de Montgrí, y en la Vall de aquella dit Font Aribosa construhída”. Es publica només el llibre primer, i d’aquest els capítols quart al dotzè, que diuen són els capítols “dignos de ser conocidos por los datos que proporciona”. Els tres primers capítols s’ocupen de la vida de la Santa, i el llibre segon, de 23 capítols, està dedicat als miracles i altres fets reputats per la Santa venerada a la capella de Torroella de Montgrí. Es publica en tres facsimils, un cada mes.

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\sabat sta caterina.png

C:\Users\USER\Documents\DOCUMENTS Josep\SANTA CATERINA\FOTOS DE LA CRONOLOGIA\historia sta caterina sabat rev gerona 1893.JPG