Degut als hàbits nocturns de la gran majoria de les espècies de mamífers pot donar la impressió que són uns animals molt escassos. De totes maneres, els mamífers estan molt ben representats al Massís del Montgrí i només cal parar atenció als rastres que deixen per detectar-ne la seva abundància i diversitat.

Una de les espècies més conegudes és el porc senglar (Sus scrofa) que es distribueix per pràcticament tots els ambients del Massís.

Entre els carnívors podem trobar diferents espècies, entre les que destaca per la seva abundància la fagina o gorjablanc (Martes foina), però també hi han bones poblacions de guilla (Vulpes vulpes), teixó (Meles meles) i, als sectors més arbrats, també la geneta o gat mesquer (Genetta genetta).

La geologia càrstica del Montgrí ha permès la formació de nombroses cavitats, refugi d’un bon nombre d’espècies de ratspenats. Cal remarcar dins d’aquest grup una de les colònies de ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii) més gran de Catalunya o la presencia d’espècies escasses com el ratpenat d’orella escapçada (Myotis emarginanatus).